Powrót do strony głównejMiędzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


||: POWRÓT DO STRONY GLÓWNEJ <> WOLNY ZWIĄZKOWIEC <> GALERIA <>
||:
ARCHIWUM NEWSÓW <>

ARCHIWUM NEWSÓWObchody XXXVI rocznicy pacyfikacji KOPALNI WUJEKFOTO galeria >>


Obchody XXXVI rocznicy pacyfikacji KOPALNI WUJEK odbyły się 16 grudnia 2017 r. w Katowicach.

Rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach
przy ul. Pięknej o godz. 1400.
Po zakończeniu mszy uczestnicy przemaszerowali pod Pomnik-Krzyż przy kopalni Wujek na placu NSZZ Solidarność, gdzie o godz. 1530 odczytany został Apel Poległych, zostały złożone wieńce i kwiaty.

Dąbrowska "Solidarność" jak co roku organizowała wyjazd na obchody.

W środę, 13 grudnia przedstawiciele dąbrowskiej Solidarności upamiętniając wydarzenia sprzed 36 lat złożyli kwiaty pod Krzyżem poświęconym uczestnikom i ofiarom zrywu i protestu robotniczego sierpnia '80 r. oraz grudnia '81 r.36 lat temu wprowadzono stan wojennyFOTO galeria >>


13 grudnia minęła 36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Decyzję podjęła Rada Państwa, a ogłosił ją generał Wojciech Jaruzelski. Powołana została Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, a władzę w Polsce przejęło wojsko. Jednym z głównych ośrodków oporu była Huta Katowice.

W nocy z 12 na 13 grudnia zatrzymanych zostało 41 działaczy Solidarności HK.

W odpowiedzi na wprowadzenie stanu wojennego i aresztowanie działaczy, Solidarność zorganizowała strajk okupacyjny, w którym wzięło udział ponad 10 tys. pracowników. Strajk zakończył się 23 grudnia 1981 r., ale represje działaczy trwały znacznie dłużej...Dodatkowe pieniądze w ABC, ale nie dla wszystkich


Pracownicy Spółki Ananke Business Communication otrzymają dodatkową nagrodę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości uzależnionej od dochodu przypadającego na członka rodziny.

Ustalone zostały dwa progi dochodowe:

. przychód do 2.000 zł - nagroda w wys. 900,00 zł brutto;
. przychód powyżej 2.000 zł - nagroda w wys. 800,00 zł brutto.

Nagrodę otrzymają pracownicy, którzy w wymaganym terminie złożyli oświadczenia o dochodach w rodzinie - zgodnie z wcześniejszymi informacjami pracodawcy oraz wystąpią do ZFŚS z wnioskiem o wypłatę nagrody.
Nagroda zostanie wypłacona na dzień 10 grudnia 2017 r.

UWAGA!!!
Pracownicy, którzy nie dostarczyli informacji o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS - w drodze wyjątku - aby otrzymać świadczenie, muszą tego dokonać do 30 listopada 2017 r.
Kto nie dopełni formalności - świadczenia nie otrzyma.Posiedzenie MK


Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, iż kolejne posiedzenie MK odbyło się 20 grudnia br. o godz. 8.00


Paczki mikołajkowe dla dzieci

Paczki dla dzieci Członków MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza wydawane będą od wtorku - 28 listopada 2017 r.

Paczki mikołajkowe wydawane będą - podobnie jak w ubiegłym roku - w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4, pok. 6 w godzinach 7.00 - 15.00

Przypominamy, że podstawą wydania paczki dla dzieci jest dostarczona do Solidarności kserokopia aktu urodzenia, a zgodnie z Uchwałą Międzyzakładowej Komisji akcją mikołajkową objęte są dzieci urodzone po 31 grudnia 2003 r. do 31 października 2017r.Międzyzakładowa Komisja i ZOK

Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, iż kolejne posiedzenie MK odbędzie się 29 listopada br. o godz. 8.00 w budynku związkowym, sala 118.

Posiedzenie Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej natomiast zaplanowane zostało na 30 listopada br.
Dodatkowe świadczenie z ZFŚS w Kolpremie


Pracownicy Spółki Kolprem otrzymają dodatkowe świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, którego wysokość uzależniona jest od dochodu na osobę w rodzinie. Decyzję o wypłacie świadczenia podjęła Komisja 7 listopada br.

Uprawnionymi do dodatkowego świadczenia z ZFŚS są pracownicy Kolpremu, którzy na dzień 1 listopada br. pozostawali w zatrudnieniu.

Wysokość świadczenia jest zróżnicowana ze względu na dochód na członka rodziny pracownika i wynosi:
Nagrodę otrzymają pracownicy, którzy w wymaganym terminie złożyli oświadczenia o dochodach w rodzinie - zgodnie z wcześniejszymi informacjami pracodawcy oraz wystąpią do ZFŚS z wnioskiem o wypłatę nagrody.

Nagroda zostanie wypłacona na dzień 10 grudnia 2017 r.


Jest nagroda za wynik EBITDA

Jednorazowa nagroda, o której mowa w ust.4. Porozumienia Płacowego na rok 2017 ( tzw. nagroda EBITDA), została określona na poziomie 360 zł. - poinformował pracodawca 16 listopada br.

Nagroda przysługuje pracownikom objętym ZUZP dla pracowników AMP, którzy w roku 2017 - wg stanu na dzień 1 listopada br. - przepracowali w Spółce min. 10 m-cy i w dniu 1 grudnia 2017r. będą pozostawali w zatrudnieniu. Do okresu zatrudnienia zalicza się również pracę w podmiotach gospodarczych pracujących na rzecz AMP, jeżeli przypadała ona bezpośrednio przez zatrudnieniem w AMP w roku 2017.
Pracownicy, którzy w skutek choroby nie przepracowali pełnych 10 m-cy 2017 r. (dni niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy, w drodze do lub z pracy, albo choroby zawodowej lub choroby przypadającej w czasie ciąży uznaje się za przepracowane) otrzymują nagrodę w wysokości pomniejszonej o 1/10 za każdy nieprzepracowany pełny miesiąc roku 2017.

Środki pochodzące z obniżenia wysokości nagrody zostaną podzielone w sposób równy dla pracowników, którzy za 10 m-cy br. osiągnęli zerowy wskaźnik absencji chorobowej.

Wypłata nagrody zostanie dokonana wraz z wynagrodzeniem za listopad 2017r.


Regulamin ZFŚS w Kolpremie na 2018 r. uzgodniony


Uzgodniony został Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o. na 2018 r. Dokument został parafowany przez strony 8 listopada br.

Do najważniejszych zmian, jakie zostały wprowadzone w Regulaminie na 2018 r. względem roku bieżącego należy zwiększenie progów dochodowych, co bezpośrednio przekłada się na możliwość uzyskania wyższego dofinansowania przez pracowników przy korzystaniu z dostępnych świadczeń.

Zwiększone zostało dofinansowanie do wycieczek oraz wprowadzona możliwość, że w sytuacjach losowych - za zgodą Komisji Socjalnej, wziąć mogą udział w wycieczce/pobycie w ośrodku tylko członkowie rodziny uprawnionego pracownika lub emeryta (bez samego uprawnionego).

Komisja Socjalna wprowadziła także korzystniejsze zmiany w zakresie składania wniosków o świadczenie "wczasy pod gruszą". W 2018 r. uprawnieni pracownicy będą mogli złożyć taki wniosek 14 dni przed rozpoczęciem urlopu oraz aż do 60 dni po jego zakończeniu. Uszczegółowione zostały zapisy dotyczące ustalania dochodów współmałżonków prowadzących działalność gospodarczą, możliwość uwzględnienia faktycznego lub zerowego dochodu.

Ponadto wprowadzona została możliwość dla uprawnionych do ZFŚS pracowników spółki, którzy nie złożyli wymaganej informacji o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS Kolprem, korzystania ze świadczeń ZFŚŚ, jednak bez dofinansowania, a także wprowadzono nowy zapis uprawniający dzieci, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności w wieku do 20 r. ż. do korzystania z dofinansowania do tzw. zielonych szkół.

Komisja wprowadziła również zapisy w zakresie zmian organizacyjnych, w związku z przekazaniem do obsługi ZFŚS obsługującemu Fundusz.

Po podpisaniu dokumentu, umieścimy jego treść na stronie w zakładce
Dokumenty.
Państwowa Inspekcja Pracy w nowym miejscu


Państwowa Inspekcja Pracy zmieniła adres, w którym urzęduje. Aktualnie siedziba okręgowego inspektoratu mieści się przy ul. Owocowej 6+6a, 40-158 Katowice.

Telefony do PIP pozostały bez zmian:
tel. (32) 60 41 208, fax (32) 60 41 250.

Wcześniej siedziba PIP mieściła się przy ul. Granicznej.


Msza za śp. Władysława Molęckiego

CZYTAJ WIĘCEJ


We wtorek, 7 listopada 2017 roku o godz. 15.30 w kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Żarkach (Żarki Letnisko ul. Grunwaldzka 14) odprawiona została msza święta w 10. rocznicę śmierci Władysława Molęckiego, Przewodniczącego Solidarności w Hucie Katowice, Wiceprzewodniczącego śląsko-dąbrowskiej Solidarności i Członka Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Przed mszą - o godz. 15.00 na grobie śp. Władysława Molęckiego złożone zostały kwiaty, zapalone znicze oraz odmówiona wspólna modlitwa.


Dodatkowe świadczenie z ZFŚS w AMP
W czwartek, 26 października br. Główna Komisja Świadczeń Socjalnych ustaliła wysokość dodatkowego świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na Święta Bożego Narodzenia 2017 dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A.


Wysokość dodatkowego świadczenia uzależniona jest od wielkości dochodu przypadającego na członka w rodzinie. Uzgodniono następujące kwoty w poszczególnych progach dochodowych:


. dochód do 1.100 zł. - świadczenie w wysokości 500 zł.,
. dochód 1.100,01 zł. - 2.000 zł - świadczenie w wysokości 400 zł.,
. dochód 2.000,01 zł. - 3.000 zł. - świadczenie w wysokości 250 zł.,
. dochód 3.000,01 zł. - 5.000 zł. - świadczenie w wysokości 150 zł.,
. dochód powyżej 5.000 zł/członka rodziny - świadczenie nie przysługuje.


Uprawnionymi do świadczenia są pracownicy AMP pozostający w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku oraz uprawnieni do korzystania z ZFŚS.

Aby otrzymać świadczenie pracownik AMP winien złożyć stosowny wniosek o świadczenie w BP Partner w terminie od 6 listopada do 8 grudnia br.

Pracownicy, którzy w 2017 r. nie złożyli Informacji o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS, lub dane w złożonym wcześniej dokumencie uległy zmianie - są zobowiązani również do uzupełnienia tych braków.

Realizacja świadczenia nastąpi w terminie do 21 dni roboczych licząc od daty zarejestrowania kompletnego wniosku.
Wnioski o świadczenie dodatkowe na Święta Bożego Narodzenia 2017 dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce
Dokumenty.


Świadczenie świąteczne w Sanpro Synergy

Dwa progi dochodowe będą obowiązywały przy wypłacie dodatkowego świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na Boże Narodzenie dla pracowników Sanpro Synergy Sp. z o. o. Decyzję o wypłacie dodatkowych środków podjęła Komisja Świadczeń Socjalnych 20 października br.

Dodatkowe świadczenie z ZFŚS na święta Bożego Narodzenia wypłacone zostanie pracownikom, którzy na dzień 1 listopada br. będą pozostawać w zatrudnieniu. Komisja ustaliła wysokość świadczenia, uzależniając ją od średniego dochodu netto z ostatnich 3 miesięcy na osobę w rodzinie według następujących progów:

. dochód do 2.000 zł. netto - wysokość świadczenia 750 zł. brutto,
. dochód powyżej 2.000 zł. netto - wysokość świadczenia 700 zł. brutto.

Aby otrzymać świadczenie pracownik winien złożyć stosowny wniosek w biurze Sanpro Synergy w terminie od 2 listopada do 8 grudnia br. Pracodawca zastrzega, iż 8 grudnia jest terminem ostatecznym i wnioski, które wpłyną po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Wnioski dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce
Dokumenty.
Obchody XXXVI rocznicy pacyfikacji KOPALNI WUJEK


Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników wraz z rodzinami na obchody XXXVI rocznicy pacyfikacji KOPALNI WUJEK, które odbędą się 16 grudnia 2017 r. w Katowicach.

Obchody rozpoczną się uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach
przy ul. Pięknej o godz. 1400.

Po zakończeniu mszy uczestnicy przemaszerują pod Pomnik-Krzyż przy kopalni Wujek na placu NSZZ Solidarność, gdzie o godz. 1530 odczytany zostanie Apel Poległych, zostaną złożone wieńce i kwiaty.

Dąbrowska "Solidarność" jak co roku organizuje wyjazd na obchody (godz. 1200 spod budynku związkowego). Autobus przejedzie przez: Dąbrowę Górniczą Gołonóg, DG Centrum, Sosnowiec Zagórze, Sc "Orion".

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Związku - tel. 61-05.Informujemy Członków
MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, iż w dniach 1 - 3 listopada br. biura Związku będą nieczynne.

Karnety do kina i na basen dostępne będą od poniedziałku, 6 listopada.
Za utrudnienia przepraszamy.


Spotkanie nt. planowanych przez pracodawcę zwolnień i ponownego zatrudnienia
Informujemy Członków Związku, iż w dniu 30 października br. (poniedziałek) o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie w temacie planowanych przez pracodawcę zwolnień i ponownego zatrudnienia pracowników Spółek ABC i Sanpro Synergy.

Na spotkanie zapraszamy również pracowników niezrzeszonych.


Porozumienie postojowe przedłużone.
Strony - pracodawcy i społeczna wspólnie podjęły decyzję o przedłużeniu porozumienia postojowego - podpisaniu Uzgodnienia w sprawie Porozumienia w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej w ArcelorMittal Poland S.A. na lata 2017-2018.

Porozumienie postojowe będzie obowiązywało na takich samych zasadach, jak w latach ubiegłych, w jego zapisach uwzględnione zostały jednak zmiany treści Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Uzgodnienie obowiązuje od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
Informacja
Przedstawiciele spółki Unimed poinformowali, iż

w dniach 01-03.11.2017r.
Poradnia Medycyny Pracy
będzie nieczynna.


Za wynikłe z powyższego niedogodności - przepraszają.Posiedzenie MK
Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji, iż kolejne posiedzenie MK MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza odbędzie się 26 października br. (czwartek).

Podczas zebrania przewidziane jest również szkolenie w zakresie przeprowadzania wyborów władz statutowych Związku na nową kadencję 2018-2022, które zostanie przeprowadzone przez przedstawiciela NSZZ "Solidarność" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Obecność Członków MK jest obowiązkowa..


Stanowisko płacowe na 2018 r. wręczone pracodawcy
Podwyższenie płac pracowników o 250 zł. oraz wypłata nagrody za wkład pracy pracowników w 2017 r. w wysokości 2.000 zł. - to jedne z najważniejszych postulatów, jakie wystosowała strona społeczna w stanowisku płacowym na 2018 r. Dokument został wręczony pracodawcy 9 października br.

Oficjalnie rozpoczęły się rozmowy na temat podwyżek płac w 2018 r. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i spółek z Grupy ArcelorMittal. Strona Związkowa uzgodniła wspólne stanowisko płacowe, które przedstawiła pracodawcy w poniedziałek, 9 października.

W stanowisku Związkowcy wnieśli o:


. podwyższenie płac zasadniczych pracowników objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy o kwotę 250 zł/pracownika, z uwzględnieniem w ramach ww. kwoty środków na indywidualne przeszeregowania;

. włączenie do płacy zasadniczej każdego uprawnionego pracownika kwoty 80 zł., wypłacanej obecnie jako odrębny składnik płacowy pod kodem "dodatek układowy" tzw. metodą na wprost;

. wypłacenie nagrody za wkład pracy w 2017 roku w wysokości 2.000 zł. dla każdego Pracownika, który był zatrudniony w 2017 r. w AMP S.A. lub w spółce świadczącej usługi na rzecz AMP S.A., w terminie uzgodnionym przez Strony;

. pozostawianie (redystrybucja) środków finansowych z wynagrodzeń po odchodzących Pracownikach w 2018 r. i latach następnych do dyspozycji Dyrektorów Zakładów/Biur spółki na wzrost płac zasadniczych Pracowników w danej jednostce organizacyjnej, z zastrzeżeniem, że zwolnione środki finansowe w wyniku odejścia ze stanowiska robotniczego nie mogą być przesuwane na wzrost wynagrodzeń na stanowiskach nierobotniczych;

. podwyższenie składek podstawowych na Pracownicze Programy Emerytalne dla pracowników AMP S.A. i Spółek Zależnych do poziomu 4,5% miesięcznych wynagrodzeń pracowników stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Strona Związkowa wniosła o niezwłoczne przystąpienie do negocjacji.


Pożyczki na cele mieszkaniowe przyznane
Komisja socjalna 18 września br. rozpatrzyła wnioski o pożyczkę na cele mieszkaniowe.

W 173 przypadkach Komisja przyznała pożyczkę na remont mieszkania, w 3 przypadkach została przyznana pożyczka na wykup lokalu mieszkalnego. Tylko 1 wniosek rozpatrzony został negatywnie.
Komisja informuje, iż umowy pożyczek na cele mieszkaniowe spisywane będą w BP Partner w terminie od 25 września do 31 października 2017 r.
Osobom, które nie podpiszą umowy w wyznaczonym terminie - pożyczka zostanie anulowana.

Wykazy imienne pracowników, którym przyznano pożyczki są dostępne w BP Partner.

Przypominamy wnioskodawcom, iż do zawarcia umowy wymagane jest poręczenie 2 pracowników.

Wypłaty pożyczki (przelew na wskazane konto bankowe) dokonuje BP "Partner" sukcesywnie,
w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy o pożyczkę.


XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę


FOTO galeria >>


"Matka sprawiedliwości społecznej nauczycielką miłosierdzia"
pod takim hasłem zorganizowana była XXXV Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę.

Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę, podczas których uczestnicy modlą się o dobrą i godną pracę oraz właściwe traktowanie pracowników zapoczątkowane zostały w 1983r. przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę - patrona NSZZ Solidarność".

Jak co roku, dąbrowska Solidarność organizowała wyjazd na pielgrzymkę.


XXXVII rocznica podpisania Porozumienia Katowickiego
To nasze Westerplatte w obronie godności człowieka...FOTO galeria >>

Uroczystą mszą świętą rozpoczęły się obchody XXXVII rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego zorganizowane w Dąbrowie Górniczej przez Solidarność 11 września br. Później było składanie kwiatów pod Ołtarzem Ojczyzny, Tablicami Katyńskimi, pamiątkowym Krzyżem znajdującym się za bramą główną dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A. oraz pod pomnikiem Porozumienia Katowickiego. W uroczystościach uczestniczyli sygnatariusze Porozumienia - Andrzej Rozpłochowski i Zbigniew Kupisiewicz, przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, miasta, a także parlamentarzyści, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej i Solidarności.

Msza św. odprawiona została w Sanktuarium Św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej przez Duszpasterza Ludzi Pracy - ks. kanonika Andrzeja Stasiaka i proboszcza parafii - o. Radosława Kramarskiego. Podczas kazania o. Radosław docenił wydarzenia z lat 80 charakteryzujące się m.in. ogromem ludzkiego cierpienia i walki o jedno - o wolność. Zwrócił uwagę, jak ważna jest cnota nadziei, która daje człowiekowi iskrę i moc oraz przywraca chęci do życia. - Nadzieja to ruch, to inspiracja, to poryw do działania, do zdobywania. Ludzie Solidarności to byli ludzie nadziei - przywracali nadzieję światu, Ojczyźnie.

Społeczny Doradca Prezydenta RP - Pani Agnieszka Lenartowicz-Łysik odczytała list od Pana Prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent podkreślił w nim, że "upamiętniamy zwycięstwo w jednej z najważniejszych bitew, które polscy robotnicy stoczyli w ramach pokojowej rewolucji Solidarności (...). Hutnicy trwali przy swoich żądaniach z niezwykłą odwagą, uporem i konsekwencją. Przywódcy i uczestnicy tamtego strajku nie dali się zwieść manipulacjom ówczesnego rządu oraz zakulisowym działaniom komunistycznej policji politycznej. Dzięki tej niezłomnej postawie władze zmuszone były wyrazić zgodę, aby wolne związki zawodowe, reprezentujące rzeczywiste interesy pracowników, mogły być zakładane w całym kraju." Prezydent zwrócił uwagę, iż dzisiaj trzeba na nowo odczytać ducha i literę porozumień sierpniowych. Nawiązał do wolności debaty, której treścią powinny być "sprawy podstawowe i najważniejsze dotyczące całego naszego kraju, całego społeczeństwa oraz przyszłych pokoleń Polaków", a okazją do niej są "obecne konsultacje, spotkania i publikacje dotyczące Konstytucji w pełni obywatelskiej, ukształtowanej nie z myślą o interesach wąskich elit, ale zgodnie z oczekiwaniami większości Polaków".

Premier Beata Szydło w liście odczytanym przez Wojewodę śląskiego - Pana Jarosława Wieczorka zwróciła uwagę, iż "Porozumienie Katowickie to jeden z ważnych, choć przez lata pomijanych etapów polskiej drogi do wolności. Dziś nie zapominamy, że przyczyniły się one do upadku komunizmu w Polsce i zjednoczenia Europy." Pani Premier pokreśliła, że "to w Hucie Katowice - sztandarowej inwestycji PRL - strajkujący robotnicy wywalczyli porozumienie gwarantujące przede wszystkim prawo powoływania nowego, niezależnego ruchu związkowego w całej Polsce i niestosowania represji wobec związkowców (...). Jest faktem nie do przecenienia, że to z Huty Katowice wypłynął pierwszy wniosek o rejestrację NSZZ "Solidarność".

Piotr Duda zaakcentował natomiast, że uroczystość, upamiętniająca wydarzenia sprzed 37 lat, to końcowa stacja drogi do wolności i sprawiedliwości społecznej. Przewodniczący "S" zwrócił szczególną uwagę na determinację Andrzeja Rozpłochowskiego i Zbyszka Kupisiewicza w umocnienie Porozumienia. Wspomniał również nieżyjącego już Przewodniczącego "S" w Hucie Katowice - Władysława Molęckiego, który dążył do tego, by Porozumienie Katowickie było i pamiętane i rozumiane, bo to tu zostały zamknięte w klamrę wszystkie porozumienia sierpniowe. Szef Związku podkreślił, że jako Solidarność jesteśmy powołani by dbać o interes pracownika i Członka związku zawodowego. Zaprosił uczestników na Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę oraz nawiązał do organizowanej pikiety w Warszawie - będziemy solidaryzować się z kobietami, bo nie dopuścimy, by nasz sztandarowy postulat dotyczący wieku emerytalnego był deprecjonowany przez urzędników UE. Bądźmy solidarni, i pokażmy, że są to nasze wewnętrzne sprawy, że przywrócenie wieku emerytalnego jest zgodne z Konstytucją, ale przede wszystkim to jest wola Polek i Polaków.

Andrzej Rozpłochowski - sam sygnatariusz Porozumienia Katowickiego i jednocześnie przywódca strajku na Hucie Katowice w 1980 r. zabierając głos zwrócił uwagę, jak istotne jest nadanie Porozumieniom Katowickim odpowiedniej rangi, gdyż to ponad 20 tysięcy ludzi z HK wspomagało potężny strajk w całym kraju - 13 grudnia największy opór przeciwko stanowi wojennemu postawiony został w Hucie Katowice. Ewangeliczna zasada, że ostatni będą pierwszymi - w przypadku naszego Porozumienia staje się faktem. Z głębokiego śmietnika niepamięci jesteśmy coraz bardziej rozpoznawalni w kraju, bo wielu z nas uczestniczyło w tym dziele i kontynuuje je do dziś w Solidarności.

Sygnatariusz Porozumienia zauważył, iż podczas obchodów pozostałych porozumień - szczecińskiego, gdańskiego, jastrzębskiego - nie było tak, jak tu w Dąbrowie, że świętują wszyscy razem - gdyż prawdopodobnie było tak, że przywódcami i ich wspierającymi osobami byli komunistyczni agenci podstawieni, którzy chcieli prowadzić ten protest sierpniowy w inną stronę. Tylko u nas, w Dąbrowie Górniczej jesteśmy wszyscy razem - my, przywódcy wydarzeń sierpnia roku 1980 i sygnatariusze Porozumienia Katowickiego, przedstawiciele państwa polskiego, przedstawiciele władz samorządowych i przedstawiciele dzisiejszej Solidarności. Chyba tylko dlatego, że wszyscy byliśmy ludźmi uczciwymi i prawymi. Można oszukiwać i kłamać tylko część ludzi i tylko jakiś czas, ale nie można oszukiwać zawsze i wszystkich.

Andrzej Rozpłochowski zwrócił uwagę, że Porozumienie zawierane było na raty, a najważniejsza część - 11 września. - Ale 17 września dopiero jest dniem narodzin Solidarności, bo wówczas w Gdańsku wynegocjowano tworzenie jednego ogólnokrajowego niezależnego samorządnego związku zawodowego z jednym krajowym przywództwem. Jak powiedział - To nasze tutaj Westerplatte w obronnie godności człowieka i nadziei o wolną Polskę, które ma testament - byśmy nigdy nie oglądali się na mocarzy tego świata, na siły tego świata w sytuacjach, gdy widzimy, że musimy dążyć do słusznych rozwiązań jako rodzina, społeczność, jako cały naród i jako cała Polska (...). Niech nas polityczna poprawność nie powstrzymuje. Podkreślił, że żeby być wolnym - trzeba być odważnym, a potem tylko tej wolności się domagać, żądać jej, choćbyśmy mieli być jedyną wyspą w Europie, kiedy reszta Europy nawet zwariuje i odda się liberalnemu szaleństwu, odda się w ręce barbarzyńskich kalifatów, to my będziemy tutaj. Miejmy odwagę trwać, bo ponad tymi wszystkimi mocami na ziemi jest moc Pana Boga.

Oprawę artystyczną zapewniła młodzież z III LO w Dąbrowie Górniczej, a uczniowie klasy mundurowej pełnili wartę zarówno przy tablicach katyńskich, Krzyżu pamięci, a także przy pomniku Porozumień.

Listy nadesłali: Prezydent RP Andrzej Duda
; Premier RP Beata Szydło ; Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński ; Poseł do PE Jadwiga Wiśniewska ; Poseł na Sejm RP Ewa MalikPorozumienie KatowickieJedno z tzw. porozumień społecznych, podpisane 11 września 1980 pomiędzy Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Robotniczym w Hucie Katowice. Porozumienie Katowickie dotyczyło przede wszystkim gwarancji realizacji Porozumienia Gdańskiego w zakresie tworzenia struktur niezależnych samorządnych związków zawodowych.

Ustalenia dokumentu obejmowały zobowiązanie władz do akceptacji działań zmierzających do powstawania, organizowania i funkcjonowania struktur Związku na terenie całego kraju. Strona rządowa gwarantowała: dostęp do mediów, zwolnienie z obowiązku pracy osób pełniących funkcje związkowe z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, udostępnienie lokali i pomieszczeń przez dyrekcje zakładów pracy lub władze terenowe z przeznaczeniem na działalność związkową, możliwość współdecydowania o sprawach pracowniczych i socjalnych, możliwość otwarcia kont bankowych oraz uczestnictwa strony związkowej w pracach nad nową ustawą o związkach zawodowych, samorządzie robotniczym i kodeksie pracy. Ustalono, że dla dopełnienia formalności odpowiednie dokumenty, jak statuty, składy władz i wnioski o przyznanie lokali, będą przedstawiane wojewodom właściwym dla miejsca działania. Strona rządowa zobowiązywała się ponadto do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim strajkującym, członkom komitetów strajkowych i robotniczych oraz ich rodzinom, a także osobom wspomagającym komitety robotnicze.Ze strony rządowej dokument podpisali: Franciszek Kaim - minister hutnictwa, Zbigniew Szałajda - dyrektor naczelny Huty Katowice, Kazimierz Sąda - podsekretarz stanu w Ministerstwie Hutnictwa, Eugeniusz Pustówka - dyr. naczelny Huty im. Lenina, Franciszek Grzesiek - generalny dyrektor Zjednoczenia Metali Nieżelaznych, Michał Stopaniak - dyrektor Departamentu Pracy i Płac Ministerstwa Hutnictwa, oraz Antoni Seta - przewodniczący Związku Zawodowego Hutników. Z ramienia MKR porozumienie sygnowali: Andrzej Rozpłochowski - przewodniczący MKR Huty Katowice, Jacek Jagiełka - wiceprzewodniczący, Bogdan Borkowski - wiceprzewodniczący, Kazimierz Świtoń - sekretarz MKR, Aleksander Karpierz, Zbigniew Kupisiewicz, Wiesław Tatko. W negocjacji porozumienia w charakterze doradców aktywny udział wzięli: Wiesław Chrzanowski, Stefan Kurowski, Janusz Krzyżewski, Zbigniew Bogusławski.PPE - czysty zysk, z którego warto skorzystać

Przypominamy pracownikom, którzy nie przystąpili jeszcze do Pracowniczego Programu Emerytalnego, a pracują w ArcelorMittal Poland S.A. min. 6 miesięcy o możliwości przystąpienia do PPE, którego składka podstawowa - 1,5% wynagrodzenia pracownika jest finansowana przez pracodawcę.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać na naszej w zakładce
PZU oraz Pracowniczy Program Emerytalny


Prinn Sp. z o. o. oferuje usługi w ramach Opieki Medycznej

Prinn Sp. z o. o. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i spółek podpisał umowę z PZU S.A. na wykonywanie usług medycznych w ramach posiadanego przez pracowników ubezpieczenia dodatkowego.

Jak poinformowali przedstawiciele spółki - Pracownicy już od dzisiaj mogą skorzystać w Prinn Sp. z o.o. z wizyty w ramach posiadanego abonamentu w PZU.

Szybki dostęp do specjalistów:
Szybki dostęp do badań diagnostycznych i zabiegów:
. POZ / Internista;
. Chirurgia naczyniowa;
. Chirurgia Ogólna;
. Chirurgia urazowo - ortopedyczna;
. Dermatologia;
. Diabetologia;
. Endokrynologia;
. Gastroenterologia;
. Ginekologia;
. Kardiologia;
. Neurologia;
. Okulistyka;
. Otolaryngologia;
. Urologia;
. Pulmonologia.
. OCT;
. Gastroskopia;
. Badanie wysiłkowe na bieżni;
. 24 godzinny pomiar Ciśnienia;
. 24 godzinne badanie EKG Holter;
. Echo Serca (UKG);
. EKG, Audiometria, Spirometria; . Badania RTG;
. Badania USG i USG Doppler;
. Mammografia;
. specjalistyczne zabiegi medyczne w ramach wszystkich poradni;
i wiele innych badań oraz zabiegów.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 783 117 000 oraz 32 639 01 20
oraz e-mail: wizyty@prinn.dabrowa.pl

Sprawdź swój abonament i skorzystaj z usług medycznych już dziś!

Podczas rozmowy z konsultantem PZU, pracownik powinien wskazać firmę PRINN Sp. z o.o. jako ośrodek, w którym chce skorzystać z usługi.
Porozumienie płacowe w interimachW piątek, 7 lipca br. zawarte zostało porozumienie płacowe na 2017 r. dla pracowników spółki Sanpro Synergy oraz Ananke Business Communication.

Zgodnie z zawartym porozumieniem pracownicy ABC i Sanpro Synergy otrzymają z dniem 1 lipca br. wzrost płac zasadniczych o 105 zł, a uprawnionymi do podwyżki będą pracownicy zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2016r.

Jednocześnie ustalona została minimalna płaca zasadnicza w powyższych firmach na poziomie 2.100zł, co oznacza, że pracownicy, którzy po dokonaniu podwyżki płac o 105 zł nie będą mieli płacy zasadniczej na poziomie 2.100 zł - otrzymają dodatkowe środki.

Ze względu na termin wprowadzanych podwyżek, pracownicy ABC i Sanpro Synergy otrzymają nagrodę uzupełniającą stanowiącą wyrównanie, w wysokości 6 x 105 zł. brutto uwzględniając przy tym premię w wysokości 7%. Nagroda uzupełniająca zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za lipiec.


Ponadto strony uzgodniły wypłatę nagrody za wkład pracy pracowników w roku 2016 w wysokości 1.000 zł brutto/pracownika, która zostanie wypłacona w dwóch ratach:

- 500 zł jeszcze do 15 lipca br.;
- 500 zł wraz z wynagrodzeniem za sierpień 2017 r.

Uprawnionymi do tej nagrody są pracownicy, którzy w spółce ABC i Sanpro Synergy przepracowali cały 2016r. oraz w przypadku pierwszej części nagrody - w dniu 1 lipca 2017 r. oraz w przypadku drugiej części - w dniu 1 września br. - będą pozostawali w zatrudnieniu. Powyższa nagroda zostanie wypłacona proporcjonalnie do ilości przepracowanych miesięcy roku 2016. Pracownikom, którzy nie przepracowali w firmie całego 2016r. z powodu urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego i nieobecności nieusprawiedliwionej - wysokość nagród zostanie pomniejszona o 1/12 za każdy nieprzepracowany z powyższych powodów pełny miesiąc.

Strony uzgodniły także, że jeżeli w AMP zostanie wypłacona dodatkowa nagroda za wyniki EBITDA, tokowa zostanie również wypłacona w ABC i Sanpro Synergy.

W związku z zawarciem porozumienia Solidarność anulowała pisma z dnia 30 czerwca br. wszczynające z pracodawcą spór zbiorowy.

ABC Tekst porozumienia płacowego ; SANPRO Tekst porozumienia płacowegoPożyczka na remont lub modernizację mieszkania - nadal do wzięcia

Możliwość wzięcia pożyczki na remont lub modernizację mieszkania wciąż jest aktualna. Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych wyznaczyła drugi termin do składania wniosków - do 8 września 2017r.

Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych rozpatrzyła wnioski o pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS złożone przez pracowników w dniu 15 maja br. W sumie rozpatrzonych zostało 271 wniosków, pozytywnie 261. Po przeanalizowaniu stanu środków pozostających w dyspozycji na cele mieszkaniowe w ZFŚS, po udzieleniu pożyczek - Komisja podczas posiedzenia w dniu 19 czerwca postanowiła wyznaczyć drugi termin składania przez pracowników wniosków na remont lub modernizację mieszkania - do 8 września 2017 r.

Zainteresowani pracownicy powinni złożyć odpowiedni wiosek w Biurze Podróży Partner. Wnioski rozpatrywane będą na posiedzeniu Komisji we wrześniu lub październiku br.Posiedzenie MK i Sprawozdawcze ZOK-u

Informujemy członków Międzyzakładowej Komisji, iż kolejne posiedzenie MK Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza odbyło się w środę, 21 czerwca br.

XVIII sprawozdawcze zebranie Delegatów na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów ZOK NSZZ ,,S" AMP S.A. odbyło się w piątek, 23 czerwca br.Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną GóręMatka sprawiedliwości społecznej nauczycielką miłosierdzia - pod takim hasłem organizowana jest XXXV Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę.


Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę, podczas których uczestnicy modlą się o dobrą i godną pracę oraz właściwe traktowanie pracowników zapoczątkowane zostały w 1983r. przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę - patrona NSZZ Solidarność".

Jak co roku, dąbrowska Solidarność będzie organizować wyjazd na pielgrzymkę w dniu 17 września 2017 r. (niedziela) - godz. 7.00 spod ZOZ-u. Powrót po zakończeniu uroczystej sumy.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w pielgrzymce proszone są o kontakt z sekretariatem Związku - budynek DAMM 4 pok. 6 lub telefonicznie nr. tel. 61-05.

Przewidywany program:

. godz. 7.00 - Droga Krzyżowa na Wałach - rozważania prowadzą: Region Środkowowschodni i Region Podkarpacie
. godz. 9.15 - Modlitwa Różańcowa ze szczytu Jasnej Góry - prowadzi Ks. Prałat Józef Oleszko
. godz. 10.00 - Koncert w wykonaniu zespołu regionalnego "Grojcowianie"
. godz. 10.40 - Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy
. godz. 11.00 - Uroczysta Msza Święta na szczycie Jasnej Góry- przewodniczy Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Józef Kupny, homilię wygłosi Jego Ekscelencja Ks. Biskup Roman PindelWalcownia Średnia zdobyła Puchar
w Turnieju o Puchar Przewodniczącego Solidarności


FOTO galeria >>

Drużyna z Walcowni Średniej zajęła I miejsce w Turnieju o Puchar Przewodniczącego MOZ NSZZ "Solidarność" AMP SA - DG rozegranym w sobotę, 10 czerwca br. w Okradzionowie. Rozgrywkom towarzyszyły liczne atrakcje dla najmłodszych - zabawy, konkursy, dmuchańce oraz mnóstwo nagród.


To była dobra zabawa, w tym roku ciesząca się szczególnym powodzeniem. Również wśród naszych milusińskich, którzy nie bacząc czy jest upał, czy pokrapuje deszczyk - dzielnie brali udział w atrakcyjnych grach i zabawach.

Tegoroczny turniej rozegrany został w miłej, ale emocjonującej atmosferze. Drużyny zajęły następujące miejsca:

I miejsce Walcownia Średnia
II miejsce Stalownia
III miejsce Maritex
IV miejsce Wielkie Piece.

Królem Strzelców został Paweł Niechciał.

Rozgrywkom sędziował nasz kolega z GJ - Damian Jędruch, za co serdecznie mu dziękujemy. Zdjęcia są na naszej stronie internetowej, możliwość zgrania w Związku.


Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji

Informujemy członków Międzyzakładowej Komisji, iż kolejne posiedzenie MK Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza odbyło się w środę, 31 maja br.


Zatrudnienie w ZEN zaliczone do Karty Hutnika w AMP

Okres zatrudnienia w Zakładzie Energetycznym ZEN Sp. z o. o. i Zakładzie Usług Energetycznych Serwis Sp. z o. o. będzie uwzględniany do Karty Hutnika w ArceorMittal Poland S.A.

W odpowiedzi na wniosek dąbrowskiej Solidarności dotyczący wliczania okresu zatrudnienia w ZE ZEN i ZUE Serwis do stażu uprawniającego do Karty Hutnika - obecnym pracownikom AMP - pracodawca wyraził zgodę na to rozwiązanie od dnia 1 maja 2017r.

Stosowna informacja została przekazana Solidarności 10 maja br.


Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieży Męskiej

Solidarność wzięła udział w Diecezjalnej Pielgrzymce Mężczyzn i Młodzieży Męskiej do Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, która odbyła się w dniu 21 maja br.

Uroczysta Suma w przypadającą jednocześnie uroczystość odpustową w 49 rocznicę koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej odprawiona została o godz. 1200, a przewodniczył jej ks. Arcybiskup Stanisław Nowak.


Nowe planowanie czasu pracy dla czterobrygadowego systemu pracy

Nowe zasady planowania czasu pracy w systemie zmianowej organizacji pracy (4BOP) zaprezentował pracodawca stronie społecznej podczas spotkania Zespołu Roboczego, które odbyło się we wtorek 9 maja br. Według założenia - zmiany zostaną wprowadzone jeszcze w tym roku.

Pracodawca zamierza wprowadzić projekt nowego rozliczania czasu pracy 4 BOP pilotażowo w Zakładzie Stalownia już od 1 lipca br. na okres 3 miesięcy, a później w całej spółce. Przedstawił przy tym trzy możliwości, według których mogą być prowadzone rozliczenia czasu pracy w 4BOP:

1. Pierwsza z nich zakłada wypłatę stałego wynagrodzenia zasadniczego w każdym miesiącu. Wynagrodzenie to by było niezależne od ilości godzin zaplanowanych w IHCP i przepracowanych (mniejszej lub większej od normy kodeksowej w danym miesiącu). Dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego nastąpiłoby porównanie czasu rzeczywiście przepracowanego i normatywnego z danego okresu rozliczeniowego i w przypadku wystąpienia godzin nadliczbowych - normalne wynagrodzenie za pracę w dniach wolnych oraz dodatki: 100% wynagrodzenia za każdą godzinę nadliczbową - płatne byłyby z wynagrodzeniem za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego. Przy zastosowaniu powyższego rozwiązania jednak pracownik otrzyma z opóźnieniem - dopiero na koniec kwartału rozliczeniowego normalne wynagrodzenie za pracę ponad normę.

2. Druga propozycja zakłada wypłatę w danym miesiącu wynagrodzenia zasadniczego, niezależnego od ilości godzin zaplanowanych i przepracowanych zgodnie z IHCP oraz wypłatę normalnego wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego nastąpiłoby porównanie rzeczywiście przepracowanego czasu z normatywnym i w przypadku wystąpienia godzin nadliczbowych - pracownik otrzyma wraz z wynagrodzeniem za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego dodatek 100% wynagrodzenia za każdą godzinę nadliczbową. To rozwiązanie właściwie jest tożsame z aktualnie stosowanym sposobem rozliczania czasu pracy w 4BOP.

3. Trzecia możliwość zaproponowana przez pracodawcę zakłada wypłatę w każdym miesiącu wynagrodzenia za czas pracy danego miesiąca - wyższe wynagrodzenie zasadnicze za pracę ponad normę, a niższe za pracę poniżej normy w danym miesiącu. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego nastąpiłoby porównanie rzeczywiście przepracowanego czasu z normatywnym i w przypadku wystąpienia godzin nadliczbowych - pracownik otrzyma wraz z wynagrodzeniem za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego dodatek 100% wynagrodzenia za każdą godzinę nadliczbową. Ponadto mogą być przypadki, gdzie pracownik w danym miesiącu otrzyma niższą płacę zasadniczą niż przewiduje norma, wyższą, jeżeli pracował więcej niż norma lub taką samą jak w umowie o pracę.

Ponadto w III kwartale 2017r. obliczanie dodatku za pracę we wszystkich godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy następować będzie z uwzględnieniem płacy zasadniczej pracownika z ostatniego dnia miesiąca danego okresu rozliczeniowego.

Wprowadzony zostanie nowy druk "Zlecenie pracy w dniu wolnym", które będzie zawierać wskazanie, że za pracę w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciotygodniowego tygodnia pracy (w6) jedyną formą rekompensaty będzie wyznaczenie innego dnia wolnego. Dotychczasowy druk "zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych" pozostanie dla zlecania pracy w nadgodzinach dobowych.

We wstępnie przeprowadzonej ocenie przedstawionej przez pracodawcę propozycji - Solidarność skłania się do wariantu 2 rozliczania czasu pracy w 4 BOP, który de facto aktualnie w AMP jest stosowany. W tej opcji zmianie ulegną jedynie kwestie związane z oznaczeniami w IHCP oraz z nanoszeniem poszczególnych symboli/ich zamiana przez operatorów czasu pracy. Przypominamy jednak, iż zamiana dni wolnych ma się odbywać w porozumieniu z pracownikiem, ewentualnie za 7 dniowym uprzedzeniem.

Wprowadzone zostaną w IHCP nowe oznaczenia:

. w6 - dzień wolny od pracy, który wynika z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (wolne za sobotę);
. wn - wolne za niedzielę;
. - wolne za święto występujące w danym okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela;
a także oznaczenia, które pojawią się w przypadku zatrudniania pracownika w w6, wn czy wś: wz6, wzn, wzś (wolne za...), przy czym w przypadku wzn i wzś - jeżeli pracownik nie będzie chciał rekompensaty pieniężnej za pracę w dniu wolnym.Nowy wykaz posiłków profilaktycznych w ABC

Dla pracowników ABC uzgodniony został wykaz stanowisk uprawniających do posiłków profilaktycznych oraz wykup zwrotu podatku. Nowy wykaz znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce "Dokumenty".

Wykup podatku w przypadku pracowników, którzy uprawnieni byli na dzień 31 grudnia 2016r. do otrzymania zwrotu podatku dochodowego od kosztów wykorzystanych posiłków i zgodnie z nowym wykazem utracą uprawnienia do otrzymywania posiłków profilaktycznych i obciążeni będą podatkiem dochodowym od posiłków regeneracyjnych - od 1 czerwca 2017r. kwota zwrotu podatku włączona zostanie do miesięcznego wynagrodzenia pracownika metodą brutto do brutta wg. zasad:

. 37,77zł - pracownikom, którzy nie będą uprawnieni do posiłków profilaktycznych;
. 22.03zł pracownikom, którzy będą uprawnieni do posiłków profilaktycznych w okresie zimowym.

W przypadku pracowników, którzy nabędą uprawnienia do posiłków profilaktycznych przez cały rok - zwrot podatku nie będzie przysługiwał i nie zwiększy nie płaca zasadnicza.

wykaz posiłków profilaktycznych w ABCOddaj krew w sierpniuOddając krew prosimy poinformować punkt poboru, że oddajemy ją w ramach akcji Dni Honorowego Krwiodawstwa "Solidarność".


Międzyzakładowa Organizacja Zgodnie z uchwałą XXII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" od 2008 r. sierpień został ustanowiony Miesiącem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ "Solidarność". To wyraz wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II i praktyczna realizacja Jego nauki. Dlatego Solidarność jak co roku apeluje do Członków Związku, by w tym miesiącu w sposób szczególny zaangażowali się w tą akcję.

Krwi nie zastąpi żaden specyfik. Każdego roku z krwi korzysta ponad 2 mln chorych. Krew jest bazą dla wielu podstawowych leków i nie da się jej wyprodukować. Krew można oddawać w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach ul. Raciborska 15, telefon:(032) 208-73-00, fax:(032) 251-61-44 rckik@rckik-katowice.com.pl http://www.rckik-katowice.com.pl/.

Na stronach internetowych centrów krwiodawstwa można znaleźć informacje o bieżących potrzebach stacji oraz o wyjazdowych akcjach pobierania krwi. Dzień oddawania krwi jest wolny od nauki, pracy. Należy pamiętać o zabraniu odpowiedniego zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa.Solidarność podpisze porozumienie płacowe na 2017r.
Solidarność podpisze parafowane w dniu 21 kwietnia br. porozumienie płacowe dla pracowników ArcelroMittal Poland S.A. na 2017r.

W poniedziałek, 24 kwietnia br. podczas nadzwyczajnego posiedzenia członkowie Międzyzakładowej Komisji przyjęli treść wynegocjowanego dokumentu. Również w ramach Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" - w dniu 26 kwietnia br. na "tak" zakończyło się głosowanie Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. W związku z przyjęciem przez organy statutowe Związku porozumienia - Solidarność w ustalonym terminie je podpisze.


Mały Hutnik
Specjalny dodatek z okazji Dnia Hutnika - tzw. Mały Hutnik zostanie wypłacony pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. wraz z wynagrodzeniem za kwiecień br. w wysokości 350,33 zł. Mały Hutnik wynika z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i stanowi równowartość 6% średniej płacy w spółce w I kwartale 2017r.

Pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o. wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2017r. - tj. do 10 maja otrzymają dodatek z okazji Dnia Hutnika w wysokości 337,25 zł. Specjalny dodatek przysługuje pracownikom zatrudnionym i otrzymującym wynagrodzenie w dniu wypłaty dodatku, bez względu na wymiar czasu pracy i ilość zawartych umów.


Msza w intencji Hutników


FOTO galeria >>

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza uczestniczyła w Mszy świętej w intencji hutników i ich rodzin.

Uroczysta Msza Święta odprawiona została - jak co roku w Dniu Hutnika, tj. w dniu 4 maja br. o godz. 1800 w Kościele pw. Św. Floriana w Sosnowcu-Zagórzu, ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 2.

Podczas Mszy dokonany został akt zawierzenia hutników opiece świętego Floriana.Porozumienie płacowe na 2017 r. zostało parafowane,
ale by weszło w życie - strony muszą je jeszcze podpisać.
Strony dialogu społecznego w ArcelorMittal Poland S.A. odbyły w dniu 21 kwietnia 2017r. kolejne spotkanie negocjacyjne poświęcone wypracowywaniu treści zapisów porozumienia płacowego.

W trakcie spotkania, po dokonaniu kolejnych modyfikacji wzajemnych stanowisk, Strony parafowały treść porozumienia płacowego na rok 2017.

Strony ustaliły dodatkowo, że formalne podpisywanie porozumienia płacowego nastąpi po podjęciu stosownych decyzji przez organy statutowe poszczególnych zakładowych organizacji związkowych, nie później niż do 30 kwietnia br.

Powyższa oznacza, że Solidarność podpisze porozumienie płacowe na 2017r. dla pracowników w wypracowanej treści jeśli taką decyzję podejmie kolejno - Międzyzakładowa Komisja dąbrowskiej Solidarności oraz Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.

Nadzwyczajne posiedzenie MK tym temacie odbędzie się w poniedziałek, o godz. 14.00 w budynku związkowym - sala 119.

ZOK decyzję podejmie do końca przyszłego tygodnia.

Tekst porozumienia płacowegoZMIANA DATY NEGOCJACJI.

Kolejne spotkanie negocjacyjne w zakresie wzrostu płac dla pracowników w roku 2017 odbędzie się w piątek, 21 kwietnia br. Poprzednio ustalony na dzień 13 kwietnia br. termin spotkania pracodawca w dniu dzisiejszym (12 kwietnia) przełożył.


Komunikat Stron ze spotkania przedstawicieli Pracodawcy i Zakładowych Organizacji Związkowych, odbytego w Dąbrowie Górniczej w dniu 10.04.2017r.
Strony dialogu społecznego w ArcelorMittal Poland S.A. odbyły w dniu 10.04.2017r. kolejne spotkanie negocjacyjne poświęcone wypracowywaniu treści zapisów Porozumienia Płacowego, które po serii spotkań negocjacyjnych pozostają rozbieżne.

W trakcie spotkania zarówno Pracodawca jak i Zakładowe Organizacje Związkowe zmodyfikowali swoje stanowisko płacowe wyrażając przekonanie, że powyższe pozwoli na dokonanie końcowych uzgodnień w zakresie zapisów Porozumienia Płacowego.

Na wniosek Pracodawcy Strony ustaliły, że negocjacje będą kontynuowane w dniu 13.04.2017r.

Komunikat stron


Negocjacje płacowe w poniedziałek

W poniedziałek, 10 kwietnia br. odbędzie się posiedzenie Zespołu Centralnego, na którym kontynuowane będą negocjacje podwyżek płac dla pracowników ArcelorMittal Poland SA na 2017r.

W negocjacjach - zgodnie z decyzją Prezesa Zarządu Sanjay Samaddara
ma uczestniczyć Dyrektor Personalny - Pani Monika Roznerska.2017.03.02 Uroczystości katyńskie.
Sosnowiec - Zagórze, Kościół pw. św. Joachima


FOTO galeria >>


2017.03.31 Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność"
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


FOTO galeria >>

Stanowisko VIII Międzyzakładowego Zebrania Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" AMP SA - DGPrezes w odpowiedzi na wystąpienie strony społecznej
Zakładowe Organizacje Związkowe działające w ArcelorMittal Poland S.A. otrzymały w środę, 29 marca br. odpowiedź Prezesa Zarządu Sanjay Samaddara na wystąpienie w zakresie prowadzonych w firmie negocjacji płacowych.

Powyższe pismo prezentujemy Państwu w całości:

Odpowiedź Prezesa Zarządu AMP S.A. na pismo wystosowane przez Związki Zawodowe.


DWG mistrzem Turnieju


FOTO galeria >>


Drużyna DWG została zwycięzcą VII Halowego Turnieju w Piłkę Nożną im. Władysława Molęckiego i Jarosława Zwolińskiego. Turniej rozegrany został w sobotę 25 marca br. w Zespole Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej.

Uczestniczące drużyny zajęły następujące miejsca:
I miejsce - DWG
II miejsce - MMZZ PAMP SA
III miejsce - Solidarność DWS
IV miejsce - Solidarność PPD
V miejsce - Branżówka PPD.

Królem strzelców turnieju został Patryk Taraszkowski.
Serdecznie gratulujemy!
Pismo wystosowane przez Związki Zawodowe do Prezesa Zarządu AMP S.A.


Negocjacje ruszyły, czekamy na konkretne efekty


FOTO galeria >>


Dziękujemy Wam za wsparcie, dziękujemy za Waszą gotowość, za chęć. Dziękujemy za jedność! W jedności jest siła! Pamitajcie! Dzisiaj, 23 marca o godz. 9.00 rozpoczęły się negocjacje płacowe dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. na 2017 rok.
Niestety, pomimo skorygowania pewnych zapisów projektów porozumienia, strony jak do tej pory nie zbliżyły się stanowiskami. Podstawowe różnice dotyczą przede wszystkim kwot - wysokości podwyżek i nagród, co oczywiście przekłada się na zwiększenie ogólnej puli środków przeznaczonych przez pracodawcę na podwyżki płac.
W czwartek pod budynkiem administracyjnym odbyła się spontaniczna pikieta, w której uczestniczyli przedstawicie wszystkich organizacji związkowych.Jest postęp, negocjacje ruszyłyPorozumiene Płacowe na rok 2017

Projekt porozumienia płacowego, w którym pracodawca wreszcie zrobił spory krok do przodu, jeżeli chodzi o konkretne kwoty, przekazany został stronie związkowej 10 marca br.


Teraz można powiedzieć, że rozmowy są prowadzone, a zaangażował się w nie bezpośrednio Dyrektor Generalny ArcelorMittal Poland S.A. - Geert Verbeeck. I są konkretne efekty.
Zmiana stanowiska pracodawcy to nasz wspólny sukces, nasz - bo wspólnie podczas pikiety pokazaliśmy, że mamy DOŚĆ takiego traktowania! Pokazaliśmy, że jesteśmy, że jest nas dużo i jak trzeba - upomnimy się o swoje. Pokazaliśmy swoją siłę.
Udostępniamy ostatnią propozycję pracodawcy w zakresie podwyżek płac na 2017r.
Aktualnie Solidarność analizuje poszczególne zapisy przekazanego dokumentu, po czym przekaże pracodawcy odpowiedź.
We wtorek, 14 marca w tej sprawie odbędzie się posiedzenie Prezydium Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A., na piątek natomiast zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie Międzyzakładowej Komisji dąbrowskiej Solidarności.9 marca godz. 14.00 - PIKIETA !!! - Upominamy się o swoje


FOTO galeria >>
Petycja podpisana przez przedstawicieli 13. organizacji związkowych

Listy poparcia:
Organizacje Związkowe w AMP S.A. w Zdzieszowicach
Organizacje Związkowe w AMP S.A. w Warszawie


Byliśmy razem, było gorąco - w czwartek, 9 marca br. pod siedzibą ArcelorMittal Poland S.A. pikietowało ok. 2 tys. pracowników domagając się podwyżek płac. Rzeczywistych podwyżek płac, które bezpośrednio odczują pracownicy produkcyjni, a nie tylko "pewne grupy".

W pikiecie wzięły udział przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych działających w ArcelorMittal Poland S.A. i wszystkie organizacje podpisały wspólną petycję do pracodawcy. Nie jest tak, jak twierdzi pracodawca, że tylko część organizacji związkowych manifestowała. Jednak samej petycji nie było komu przekazać - Dyrektor Personalny bowiem obawiając się o bezpieczeństwo pracowników administracji (HR) zdecydowała o wcześniejszym zakończeniu pracy i opuszczeniu budynku do godz. 12.30. W związku z czym strona społeczna Petycję przekaże 10 marca.

Pomimo wszelkich starań dyrekcji AMP, pracowników było dużo, bardzo dużo. Wreszcie poprzez udział w pikiecie mogli wyrazić swoje zdanie nt. prowadzonej w firmie polityki kadrowo-płacowej, swoje niezadowolenie ze sposobu traktowania przez pracodawcę, nieprzestrzegania prawa. Jak wielu uczestników podkreślało - czują się oni poniżani, uważają, że wynagrodzenia za pracę w tak trudnych i niebezpiecznych warunkach, przy jednoczesnym braku ludzi - są zbyt niskie, a proponowane przez pracodawcę podwyżki - wręcz uwłaczające ich godności.

Pracownicy zwracali również uwagę na oderwanie od rzeczywistości pracowników HR, obarczali ich wprowadzaniem różnych "wymysłów", które powodują tylko i wyłącznie zamęt wśród załogi i złą atmosferę pracy, oraz brakiem rzeczywistej wiedzy na temat pracy przy produkcji. Podkreślają, że wszelkie działania oszczędnościowe odbijają się tylko i wyłącznie na nich, gdy tymczasem do publicznej wiadomości podawane są informacje o wysokich zyskach koncernu.

Zorganizowana 9 marca br. pikieta - jak zapowiedzieli Związkowcy - stanowi rozpoczęcie działań protestacyjnych działających w AMP Związków Zawodowych.Stanowisko strony związkowej w zakresie negocjacji płacowych
Pismo dotyczące wzrostu miesięcznych wynagrodzeń
Stanowisko strony związkowej


We wtorek, 13 lutego strona związkowa przekazała pracodawcy Stanowisko w sprawie podwyżek płac na 2017r. stanowczo domagając się odpowiedzi na wszystkie postulaty płacowe, jakie zostały wystosowane w wystąpieniu z 12 października 2016r. w ciągu 14 dni. W Stanowisku tym Związki zwróciły również uwagę na katastrofalny stan zatrudnienia w AMP. Ponadto strona społeczna wystosowała pismo do Prezesa Zarządu AMP - Sanjay Samaddar wnosząc o organizację spotkania zarówno w temacie podwyżek płac dla pracowników AMP w 2017, jak również w zakresie formy I metod prowadzenia w firmie dialogu społecznego.Zmiany w Wykazie stanowisk uprawnionych do posiłków profilaktycznych


Od 1 lutego br. dokonane zostały zmiany w Wykazie stanowisk uprawnionych do posiłków profilaktycznych i w Wykazie stanowisk uprawnionych do posiłków profilaktycznych zimą.

Aktualne wykazy znajdują się w zakładce Dokumenty

* Wykaz stanowisk pracy uprawnionych do posiłków profilaktycznych
*
Wykaz stanowisk pracy uprawnionych do posiłków profilaktycznych w okresie zimowym


Minimalna stawka 13zł ma być i tyle!
Od stycznia 2017 r. obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla pracujących w ramach umowy zlecenia. Jeśli Twój szef zapłacił Ci mniej niż 13 zł brutto (ok. 9,70 zł netto) poinformuj nas o tym!
Solidarność prowadzi akcję związaną z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej dla zatrudnionych na umowach zleceniach. Na stronie internetowej Związku
https://www.tysol.pl/formularz dostępny jest formularz, gdzie pracownicy mogą zgłaszać pracodawców, którzy z tego obowiązku się nie wywiązują. Solidarność przekaże uzyskane informacje do właściwego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy, która dokona kontroli.
Zgłoszenia anonimowe nie będą uwzględniane, a dane kontaktowe zgłaszających nieprawidłowości pracowników są tylko i wyłącznie do wiadomości Związku.


2017.01.31 - Krajowa Sekcja Hutnictwa. Zagrożenia dla branży hutniczej
FOTO galeria >>Wyższa wartość dodatku nocnego i za pracę w 4BOP
Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy - w nowym roku, od 1 stycznia następuje waloryzacja dodatku kwotowego i nocnego.

Jak przekazał pracodawca - roku 2017
zmianowy dodatek kwotowy wynosi 5,53 zł. za każdą godzinę pracy w czterobrygadowej organizacji czasu pracy w normatywnym (kodeksowym) czasie pracy, natomiast dodatek za pracę w porze nocnej wynosi 3,58zł. za każdą godzinę pracy w porze nocnej.


Wydłużony termin podpisywania ubezpieczeńTermin podpisywania ubezpieczenia grupowego oraz programu Opieka Medyczna został wydłużony do 31.12.2016r.


Pracownicy ArcelorMittal Poland S.A., którzy do tej pory nie przystąpili do nowego programu ubezpieczenia grupowego lub do programu Opieka Medyczna mogą to jeszcze uczynić do końca tego roku - stosowny aneks w tym zakresie został podpisany przez organizacje związkowe i przedstawicieli AMP w dniu 28 listopada br

Przypominamy, że dotychczas obowiązujący w AMP program ubezpieczenia grupowego wygasa z dniem 31 grudnia 2016r. Od 1 stycznia wchodzi w życie nowy program oraz finansowany przez pracodawcę program Opieka Medyczna (o programach pisaliśmy w WZ 14/2016 z dnia 5 września, szczegółowe informacje dostępne są również na naszej stronie internetowej: www.solidarnosc.mittal.net.pl ).

Aby przystąpić do w/w programów należy w Agencji Ubezpieczeniowej zlokalizowanej przez bramą główną AMP - budynek Unitechu, podpisać stosowną deklarację.

Agencja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1500.


Koncert "Pamiętamy" w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym

FOTO galeria >> FOTO: Dariusz Nowak (nddg)


Koncert "Pamiętamy" rozpoczął się o godz. 17.30 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Wystąpili czołowi artyści polskiej sceny muzycznej w tym m.in Paweł Kukiz, Ania Rusowicz czy Dariusz "Maleo" Malejonek znany zespołów Armia czy Houk oraz projektu muzycznego Panny Wyklęte. Blues-rockowe brzmienie katowickiej publiczności zapewnił syn Ryśka Riedla, legendarnego wokalisty zespołu Dżem Sebastian Riedel z zespołem Cree. Solistom towarzyszył muzyk rockowy i jazzowy Janusz "Yanina" Iwański z zespołem "Yanina 4 gramy" współpracujący w przeszłości m.in ze Stanisławem Soyką i Maanamem. 17 grudnia w katowickiej hali MCK pojawili się też artyści młodego pokolenia grający reggae i hip-hop w tym m.in. Bas Tajpan oraz raper Tadek Polkowski i jego goście. Wydarzenie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza, która zostanie wyemitowana na żywo w TVP, nawiązywała bezpośrednio do tragicznych wydarzeń sprzed 35. lat. Kultowe utwory pochodzące z tamtego okresu, w tym m.in "Mury" i "Wróżba" Jacka Kaczmarskiego czy "Sen o Victorii" Dżemu zostanły wykonane w zupełnie nowych współczesnych aranżacjach. Muzyce towarzyszyły specjalnie zrealizowane filmowe wizualizacje i animacje. W aranżacjach hip-hopowych wykorzystano m.in oryginalne nagrania dźwiękowe z okresu stanu wojennego w tym również nagrania z pacyfikacji kopalni Wujek.
Multimedialny charakter koncertu skierowany był przede wszystkim do młodszej części publiczności, której tragiczne wydarzenia z grudnia 1981 roku są znane jedynie z kart podręczników do historii. W drugiej części koncertu artyści zaprezentowali własny repertuar. Na scenie MCK połączone zostały różne pokolenia, gatunki i style polskiej muzyki.
Cena wejściówki na koncert "Pamiętamy" wynosiła jedyne 5 zł. Całkowity dochód z dystrybucji wejściówek zostanie przekazany Społecznemu Komitetowi Pamięci Górników KWK "Wujek" w Katowicach Poległych 16 grudnia 1981r. MOZ NSZZ Solidarność" AMP S.A. Dąbrowa Górnicza organizował dla Członków naszego Związku wyjazd na koncert upamiętniający 35. rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce oraz tragiczne wydarzenia, jakie miały miejsce na Kopalni Wujek.


35 rocznica pacyfikacji KOPALNI WUJEK
Pracownicy wraz z rodzinami na obchody 35 rocznicy pacyfikacji KOPALNI WUJEK, które odbyły się 16 grudnia 2016 r. w Katowicach.


Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach przy ul. Pięknej (godz. 1600), po której uczestnicy przemaszerowali pod Pomnik-Krzyż przy kopalni Wujek na placu NSZZ Solidarność. Tam o godz. 1730 rozpoczął się Apel Poległych, zostały również złożone wieńce i kwiaty.

MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza organizowała wyjazd na obchody.
13 grudnia pod Krzyżem pamięci


FOTO galeria >>

13 grudnia dąbrowska Solidarność uczciła pamięć ludzi - pracowników Huty Katowice, którzy w latach '80, '81 mieli odwagę stanąć "po drugiej stronie barykady" by walczyć o wolną PolskęKrzyż upamiętniający wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, poświęcony uczestnikom i ofiarom zrywu i protestu robotniczego sierpnia 80r. oraz grudnia 81 r. znajduje się aktualnie za bramą główną Arcelormittal Poland S.A.

I to pod tym Krzyżem co roku spotykają się przedstawiciele dąbrowskiej Solidarności, by oddać cześć naszym bliskim, rodzicom, kolegom, znajomym, którzy w tych trudnych dla ludzi latach mieli odwagę przeciwstawić się władzy i zawalczyć o przyszłość swoją i kolejnych pokoleń.

W tym roku spotkaliśmy się pod Krzyżem o godz. 1300. Bo ważna jest pamięć, bo to, jak żyjemy dzisiaj, zawdzięczamy tym ludziom, którzy walcząc o naszą wolność - niejednokrotnie stracili ją sami, którzy walcząc o lepsze jutro swoich dzieci - stracili rodziny, którzy walcząc o dobro nas wszystkich w przyszłości - podupadli na zdrowiu, a nawet poświęcili swoje życie. Teraz my możemy im ofiarować wsparcie poprzez naszą wspólną modlitwę.


W AMP i Przedsiębiorstwie Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o.o.
będzie dodatkowa nagroda


FOTO galeria >>

Kwotę 351,00zł otrzymają
pracownicy ArcelorMittal Poland S.A.
jako dodatkową nagrodę wynikającą z porozumienia płacowego na 2016r. zawartego pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi działającymi w firmie.

Informację o uruchomieniu nagrody przekazał pracodawca Solidarności w poniedziałek, 21 listopada.

Przypominamy, iż zgodnie z podpisanym przez organizacje związkowe z pracodawcą porozumieniem płacowym na 2016 r. - możliwa była wypłata jednorazowej dodatkowej nagrody w wysokości 300zł. Wypłata ta jednak uzależniona była od osiągnięcia przez firmę wyniku EBIDTA zakładanego w biznesplanie Spółki za okres 10 miesięcy 2016 r. i w przypadku osiągnięcia gorszego wyniku - nie została by uruchomiona, w a sytuacji wyższego wyniku - następuje zwiększenie kwoty nagrody o procentową wielkość przekroczenia dodatniego, nie więcej jednak niż o 20%.

W poniedziałek pracodawca poinformował, iż w związku z osiągnięciem przez spółkę wyniku EBIDTA lepszego niż zakładany, pracownikom zostanie wypłacona powyższa nagroda w wysokości 351zł.


Zgodnie z porozumieniem, do dodatkowej nagrody uprawnieni będą wszyscy pracownicy AMP objęci Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, którzy na dzień 1 grudnia 2016r. będą pozostawali w zatrudnieniu (pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego).

Nagroda zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za listopad 2016r.


Pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o.
otrzymają dodatkową nagrodę w wysokości 330zł.


Dodatkowa nagroda, jaką mają otrzymać pracownicy spółki wynika z podpisanego w tym roku między organizacjami związkowymi działającymi w spółce a pracodawcą - porozumienia płacowego na 2016r.

Jest ona również powiązana z osiągniętymi przez firmę wynikami.

Jak poinformował pracodawca - w związku z osiągnięciem przez Spółkę wyniku EBIDTA lepszego niż zakładany w biznesplanie, pracownikom Spółki wypłacona zostanie dodatkowa nagroda w wysokości 330 zł./pracownika.

Do nagrody uprawnieni będą wszyscy pracownicy Spółki, którzy są objęci zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, którzy w dniu 1 grudnia 2016 r. będą pozostawali w zatrudnieniu.

Nagroda zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za listopad 2016 r.

Dobro Ojczyzny ponad poglądami


FOTO galeria >>

10 listopada w Sanktuarium Św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej odprawiona została uroczysta Msza Św. w intencji naszej Ojczyzny. Młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego zadbała o oprawę słowno-muzyczną wieczoru patriotycznego.

Mszy Świętej przewodniczył
proboszcz parafii - o. Radosław Kramarski.

Z okazji Dnia Niepodległości odczytany został list Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza - Pana Zbigniewa Podrazy, który zaznaczył, iż powinniśmy oddać cześć najważniejszym architektom narodowego zrywu i odbudowy państwowości.


Wskazał tu przede wszystkim takie nazwiska jak: Piłsudski, Dmowski, Paderewski oraz Legiony Polskie. Nawiązał również do wagi "Małej ojczyzny" - Dąbrowy Górniczej, która w tym roku świętuje 100-lecie nadania praw miejskich oraz zaangażowania jej mieszkańców, szczególną uwagę zwracając na ks. Grzegorza Augustynika - budowniczego Bazyliki Matki Bożej Anielskiej, kierującego Stowarzyszeniem Robotników Chrześcijańskich.

Prezydent zaznaczył, iż jesteśmy spadkobiercami historii - Pamiętajmy o tym na co dzień, podobnie jak o bohaterach sprzed lat. Nieraz różnią nas poglądy, inaczej zapatrujemy się na szczegóły i kroczymy różnymi drogami. Powinniśmy jednak zawsze zmierzać ku wspólnemu celowi, jakim jest dobro naszej Ojczyzny - zarówno Polski, jak i tej małej, lokalnej - Dąbrowy Górniczej.

Po uroczystej Mszy św. przedstawiony został przez młodzież licealną emocjonujący patriotyczny program słowno-muzyczny.

Całość uwieńczyło uroczyste złożenie przez uczestników nabożeństwa kwiatów pod Ołtarzem Ojczyzny, gdzie znajduje się również Krzyż Solidarności Huty Katowice ze stanu wojennego oraz złożenie kwiatów pod tablicami - pomnikiem ofiar Katynia.Nie dla Europy bez stali


FOTO galeria >>


Około 15 tys. pracowników przemysłu stalowego protestowało 9 listopada br. na ulicach Brukseli w ramach Europejskiego Dnia Akcji dla Stali. Byli tam również przedstawiciele Solidarności z ArcelorMittal Poland S.A. Pod szyldem industriAll Europe, manifestanci szli z następującymi żądaniami: nie dla dumpingu, Tak dla sprawiedliwego handlu!; system handlu emisjami, wspierający środowisko i zatrudnienie; skuteczne instrumenty obronne w handlu; aktywna polityka przemysłowa dla przemysłu stalowego; więcej i lepsze miejsca pracy; zwiększenie zdolności produkcyjnych. Protestujący m.in. wzywali Komisję Europejską, do stworzenia równych szans dla europejskich producentów stali na rynku światowym.Msza Święta za Przewodniczącego - Śp. Władysława Molęckiego
Dopóki pamięć żyje... A my pamiętamy!

Msza Święta za Śp. Władysława Molęckiego - Wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności i wieloletniego (1998-2006) Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Huty Katowice
odprawiona została 8 listopada br. o godz. 1530 w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Żarkach. Przed Mszą - od godz. 1500 wspólnie odwiedzimy grob Śp. Władysława.


IV Marszobieg Charytatywny zakończony


FOTO galeria >>


Kwotę 45.385zł uzbierali łącznie uczestnicy IV Marszobiegu Charytatywnego, jaki odbył się w terminie 10-13 października br. w dąbrowskim, krakowskim i zdzieszowickim oddziale ArcelorMittal Poland S.A.
IV Marszobieg Charytatywny za nami. W tym roku środki zbierane były na pomoc dla 14 dzieci naszych kolegów. Łącznie udało się "wymaszerować" kwotę 45.385zł, z czego aż 16.675zł. uzyskało 637 uczestników dąbrowskiego oddziału AMP.
W sumie w akcji w całym AMP wzięło udział 1.372 pracowników. I to Wam należą się serdeczne podziękowania za czynny udział i konkretne wsparcie dla dzieciaków!


   
   
   
(C) 2007 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - webmaster
e-mail -