Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


Porozumienie płacowe w ABCW poniedziałek, 26 lutego br. zostało podpisane porozumienie płacowe dla pracowników spółki Ananke Business Communication wykonujących prace na rzecz Arcelormittal Poland S.A. oraz Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o. W wyniku porozumienia minimalna płaca zasadnicza w spółce nie będzie niższa niż 2.320 zł.

Strony uzgodniły, że od 1 lutego 2018 r. pracownikom posiadającym płace zasadnicze poniżej 2.200 zł brutto zostanie dokonane wyrównanie płac zasadniczych do kwoty 2.200 zł, a następnie każdy pracownik pozostający w zatrudnieniu na dzień 1 lutego 2018 r. otrzyma 120 zł brutto podwyżki płacy zasadniczej od dnia 1 lutego 2018 r.

Z dniem 1 kwietnia 2018 r. zostanie uruchomiony fundusz na podwyżki indywidualne w średniej wysokości 30 zł/pracownika, przy czym podwyżka płacy zasadniczej dla pracownika nie może przekroczyć kwoty 100 zł. brutto. Indywidualne podwyżki płac zasadniczych będą przyznawane na podstawie oceny zaangażowania danego pracownika.

Pracownikom, którzy przepracowali w Spółce cały kwartał kalendarzowy roku 2018, wypłacana będzie nagroda dodatkowa za wkład pracy na rzecz Spółki w wysokości min. 250 zł brutto za kwartał (w terminach 10 maja, 10 sierpnia i 10 listopada 2018r.). Zasady wypłaty tej nagrody będą również zastosowane do wypłaty nagrody za IV kwartał 2017r., która zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za luty 2018r. Uprawnionymi do nagród są pracownicy, którzy przepracowali w Spółce cały dany kwartał kalendarzowy oraz w dniu: 01.03.2018r. - w przypadku nagrody za IV kwartał 2017r. płatnej w marcu 2018, 01.05.2018r. - w przypadku nagrody w maju 2018, 01.08.2018r. - w przypadku nagrody w sierpniu 2018, 01.11.2018r. - w przypadku nagrody w listopadzie 2018, będą pozostawali w zatrudnieniu. Do okresu zatrudnienia w ABC zalicza się również okres zatrudnienia w innych spółkach świadczących usługi na rzecz ArcelorMittal Poland S.A. i PUK Kolprem Sp. z o. o. przypadający bezpośrednio przed zatrudnieniem w ABC.

Nagroda jest pomniejszana o 1/3 za każdy nieprzepracowany pełny miesiąc danego kwartału kalendarzowego w związku z zatrudnieniem w ABC w innym terminie niż w pierwszym dniu pierwszego miesiąca danego kwartału kalendarzowego, przy czym do ww. okresu zatrudnienia zalicza się przerwę w zatrudnieniu do 7 dni spowodowaną zmianą pracodawcy z innego pracodawcy świadczącego usługi na rzecz AMP I Kolprem; chorobą pracownika, przy czym dni niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy, albo choroby zawodowej lub choroby przypadającej w czasie ciąży, uznaje się za dni przepracowane.

Strony ustaliły również, że w przypadku zwiększenia kwoty powyższych nagród, kwota zwiększenia przekraczająca 250 zł brutto także będzie pomniejszana jak w przy nagrodach.

W przypadku przebywania pracownika na opiece nad członkiem rodziny pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy, co oznacza, że nie zostają spełnione warunki mówiące o przepracowaniu całego kwartału.


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -