Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


Jest porozumienie płacowe w Sanpro SynergyPłaca minimalna na poziomie 2.200 zł, podwyżka płacy zasadniczej o 120 zł, możliwość otrzymania podwyżki indywidualnej, a także gwarantowane nagrody w minimalnej wysokości 1.000 zł - to efekt porozumienia zawartego pomiędzy pracodawcą a stroną społeczną w Sanpro Synergy Sp. z o. o. w środę, 21 stycznia br.

Porozumienie stanowi, iż wszyscy pracownicy Sanpro Synergy wykonujący swoją pracę w imieniu Spółki na terenie ArcelorMittal Poland S.A. mający stawkę zasadniczą niższą niż 2.200 zł otrzymają z dniem 1 lutego 2018 r. wyrównanie płacy zasadniczej do poziomu 2.200 zł. Wysokość tej kwoty będzie stanowiła wynagrodzenie minimalne w firmie.

Strony uzgodniły, że każdy pracownik zatrudniony w spółce na dzień 1 lutego 2018 r. otrzyma dodatkowo 120 zł podwyżki płacy zasadniczej od 1 lutego 2018 roku.

Z dniem 1 kwietnia 2018 r. zostanie uruchomiona pula środków przeznaczona na podwyżki indywidualne w średniej wysokości 30 zł na pracownika, przy czym podwyżka płacy zasadniczej dla danego pracownika nie może przekroczyć kwoty 100 zł. Indywidualne podwyżki płac zasadniczych będą przyznawane na podstawie oceny zaangażowania danego pracownika.

Dodatkowo uprawnionym pracownikom, którzy przepracowali w Spółce cały kwartał kalendarzowy roku 2018, wypłacana będzie nagroda dodatkowa za wkład pracy na rzecz Spółki w wysokości minimum 250 zł za kwartał. Nagroda powyższa wypłacana będzie 10 maja, 10 sierpnia i 10 listopada 2018r. Zasady wypłaty nagrody będą miały również zastosowanie do wypłaty nagrody za IV kwartał 2017 r., która zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za luty 2018r. Uprawnionymi do nagród, o których mowa powyżej są pracownicy, którzy przepracowali w Spółce cały dany kwartał kalendarzowy oraz w dniu:

- 1 marca 2018 r. - w przypadku nagrody za IV kwartał 2017 r. płatnej w marcu;
- 1 maja 2018 r. - w przypadku nagrody płatnej w maju 2018 r.;
- 1 sierpnia 2018 r. - w przypadku nagrody płatnej w sierpniu br.;
- 1 listopada 2018 r. - nagroda płatna w listopadzie br.,

będą pozostawali w zatrudnieniu. Do okresu zatrudnienia zalicza się również okres zatrudnienia w ABC i wykonywania w jej imieniu pracy na rzecz AMP przypadający bezpośrednio przez zatrudnieniem w spółce Sanpro.

Nagroda jest pomniejszana o 1/3 za każdy nieprzepracowany pełny miesiąc danego kwartału kalendarzowego w związku z zatrudnieniem w Spółce w innym terminie niż w pierwszym dniu pierwszego miesiąca danego kwartału kalendarzowego przy czym do w.w. okresu zatrudnienia zalicza się przerwę w zatrudnieniu do 7 dni spowodowaną zmianą pracodawcy z ABC na Sanpro, a także w związku z chorobą pracownika, przy czym dni niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy, albo choroby zawodowej lub choroby przypadającej w czasie ciąży, uznaje się za dni przepracowane.

W przypadku zwiększenia kwoty nagród, kwota zwiększenia przekraczająca 250 zł jest pomniejszana o 1/3 za każdy nieprzepracowany pełny miesiąc danego kwartału kalendarzowego w związku:

- z zatrudnieniem w Spółce w innym terminie niż w pierwszym dniu pierwszego miesiąca danego kwartału kalendarzowego;
- z chorobą pracownika, przy czym dni niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy, albo choroby zawodowej lub
choroby przypadającej w czasie ciąży, uznaje się za dni przepracowane.

Przez przepracowanie lub pozostawanie w zatrudnieniu rozumie się pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego.


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -