Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


Jest porozumienie płacowe dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A.W dniu 05.02.2018r. Pracodawca i Zakładowe Organizacje Związkowe AMP S.A. - Strony ZUZP, uzgodniły i parafowały treść Porozumienia Płacowego na lata 2018 i 2019.

Najważniejsze z dokonanych uzgodnień przedstawione są poniżej.

I. Płace zasadnicze.

1. Rok 2018 - na podwyżki dla pracowników przeznaczona zostaje następująca kwota:

1) 120 PLN/pracownika - na podwyżki ogólne od dnia 1 stycznia 2018 roku,

2) 30 PLN/ pracownika - na podwyżki indywidualne od dnia 1 kwietnia 2018 roku, 15 PLN/pracownika wg decyzji Dyrektora Generalnego i
15 PLN/pracownika wg decyzji Dyrektorów Zakładów/Biur Spółki,

3) w związku ze zmianami płac zasadniczych, w roku 2018 nastąpi w Spółce dodatkowy wzrost średniego wynagrodzenia:
a) wynikający ze wzrostu Karty Hutnika, funduszu premiowego i dodatkowego funduszu motywacyjnego, wynagrodzenia i dopłat za pracę w godzinach
nadliczbowych oraz Pracowniczego Programu Emerytalnego - w łącznej wysokości 52,76 PLN średnio/pracownika,
b) wynikający z waloryzacji dodatku zmianowego oraz wzrostu dodatku za pracę w godzinach nocnych, nagród jubileuszowych i odpraw
emerytalno-rentowych - w łącznej wysokości 33,21 PLN średnio/pracownika.

W związku z dokonaniem wzrostu płac zasadniczych z dniem 01.01.2018r wraz z wynagrodzeniem za styczeń 2018r. zostanie również pracownikom Spółki wypłacone wyrównanie premii za miesiąc styczeń w jednakowej wielkości dla wszystkich pracowników, którzy otrzymali premię, tj. 8,40 PLN (7%*120 PLN = 8,40 zł).

2. Rok 2019 - nastąpi wzrost płac zasadniczych pracowników Spółki wg analogicznych zasad. W przypadku, gdy wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych za rok 2018 podany przez Główny Urząd Statystyczny przekroczy 2%, kwoty zostaną zrewaloryzowane o 1 % za każde zwiększenie
wspomnianego wskaźnika o 0,1% - do maksymalnej wysokości wskaźnika inflacji 3,5%.

II. Nagroda EBITDA

1. Zostają zmienione zasady wypłacania rocznej nagrody za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki. Od 2018 roku nagroda wypłacana będzie
co kwartał w następujący sposób:

1) wraz z wynagrodzeniem za miesiąc następujący po danym kwartale kalendarzowym wypłacana jest:
a) kwota 250 PLN/każdego pracownika,
oraz
b) kwota 100 PLN/każdego pracownika - w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku EBITDA za dany kwartał kalendarzowy;

2) w przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik EBIDTA następuje zwiększenie ww. kwoty nagrody o procentową wielkość przekroczenia
dodatniego, nie więcej jednak niż o 20%.

3) w przypadku niewykonania zakładanego wyniku EBIDTA za dany kwartał kalendarzowy, przy jednoczesnym osiągnięciu zakładanego wyniku EBIDTA
za cały rok 2018, nie wypłacona kwota/ty, o której mowa w ust.1. pkt.1b, powiększa nagrodę za IV kwartał 2018r.

2. Nagroda wypłacana jest w miesiącu maju, sierpniu, listopadzie i lutym i przysługuje pracownikom, którzy pozostają w zatrudnieniu w pierwszym dniu tego
miesiąca (tj.: 01.05.2018; 01.08.2018; 01.11.2018 oraz 01.02.2019; 01.05.2019; 01.08.2019; 01.11.2019 i 01.02.2020).

3. Nagroda jest pomniejszana o 1/3:

1) w przypadku kwoty, o której mowa w ust.1. pkt.1a) - za każdy nieprzepracowany pełny miesiąc danego kwartału kalendarzowego w związku z
zatrudnieniem w Spółce w innym terminie niż w pierwszym dniu pierwszego miesiąca danego kwartału kalendarzowego, przy czym do okresu
zatrudnienia zalicza się również staż pracy pracownika w podmiotach gospodarczych świadczących pracę na rzecz ArcelorMittal Poland S.A., jeżeli
przypadał on bezpośrednio przed zatrudnieniem w Spółce;

2) w przypadku kwoty, o której mowa w ust.1. pkt.1b) - za każdy nieprzepracowany pełny miesiąc danego kwartału kalendarzowego w związku:
a) zatrudnieniem w innym terminie niż w pierwszym dniu pierwszego miesiąca danego kwartału kalendarzowego, przy czym do okresu zatrudnienia
zalicza się również staż pracy pracownika w podmiotach gospodarczych świadczących pracę na rzecz ArcelorMittal Poland S.A., jeżeli przypadał on
bezpośrednio przed zatrudnieniem w Spółce;
b) z chorobą pracownika, przy czym dni niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy, albo choroby zawodowej
lub choroby przypadającej w czasie ciąży, uznaje się za dni przepracowane;

4. Środki pochodzące z obniżenia wysokości nagrody, o której mowa w ust.1. pkt.1b), zostają podzielone w sposób równy dla pracowników, którzy w danym
kwartale kalendarzowym osiągnęli zerowy wskaźnik absencji chorobowej. Wypłata w/w środków następuje w terminie wypłaty nagrody EBITDA za dany
kwartał kalendarzowy.

5. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość nagrody EBITDA ustala się w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu
pracy określonego w umowie o pracę.

6. Przez przepracowanie lub pozostawanie w zatrudnieniu należy rozumieć pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek
chorobowy z ubezpieczenia społecznego.

W związku z uzgodnieniem nowych zasad wypłaty nagrody EBITDA Strony postanawiają, iż jej zasady zostaną odpowiednio zastosowane do wypłaty nagrody EBITDA za IV kwartał 2017. Wypłata powyższej nagrody nastąpi wraz z wynagrodzeniem za styczeń 2018r.

* Treść Porozumienia Płacowego na lata 2018 i 2019
* FOTO galeria


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -